Cmentarz komunalny w Ustroniu

Regulamin

Załącznik do Uchwały nr XVIII/200/2016

Rady Miasta Ustroń z dnia

31 maja 2016 r.

 

Regulamin cmentarza komunalnego w Ustroniu

 

§ 1

1. Właścicielem cmentarza komunalnego usytuowanego na działkach nr: 640/5, 640/6, 609/5 i 609/6, położonych w Ustroniu przy ul. Katowickiej jest Miasto Ustroń.

2. Cmentarz Komunalny jest gminnym obiektem użyteczności publicznej.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) cmentarzu – rozumie się przez to cmentarz komunalny w Ustroniu,

2) Zarządcy cmentarza – rozumie się przez to podmiot wyznaczony przez Burmistrza Miasta Ustroń do zarządzania cmentarzem,

3) Dysponencie grobu – rozumie się przez to założyciela grobu lub inną osobę uprawnioną do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§ 3

Informacja o Zarządcy cmentarza (nazwa firmy i adres, nr telefonu, godz. urzędowania) są umieszczone na tablicy informacyjnej przy wejściu na cmentarz.

§ 4

Cmentarz dostępny jest codziennie od godz. 700 do zmroku, z wyjątkiem Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego, w tych dniach cmentarz dostępny jest całą dobę.

 

§ 5

Do Zarządcy należy prowadzenie spraw formalno – organizacyjnych, niezbędnych do zorganizowania pochówku na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza oraz dotyczących przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§ 6

1. Na terenie cmentarza należy:

1) zachować ciszę, powagę i szacunek należny zmarłym,

2) zachować porządek i czystość, zaś powstające odpady gromadzić wyłącznie w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

2. Każdorazowo należy uzgodnić z Zarządcą cmentarza:

a) usytuowanie miejsca pochówku,

b) urządzenie miejsca pochówku, w szczególności budowy (w tym montażu i
demontażu) części ziemnej lub naziemnej miejsca pochówku, jak też na
zagospodarowanie otoczenia grobu,

c) wjeżdżanie pojazdów na teren cmentarza – z zastrzeżeniem § 7, ust. 2,

d) wykonanie robót lub usług, w szczególności: usług pogrzebowych, w tym ekshumacji,
robót lub usług cmentarnych w tym kamieniarskich,

e) ustawianie ławeczek.

3. Zgłaszać Zarządcy cmentarza wszelkie przypadki kradzieży, zniszczenia i dewastacji obiektów, urządzeń i infrastruktury cmentarnej, zieleni, nagrobków czy ich dekoracji oraz innych przedmiotów znajdujących się na terenie cmentarza.

§ 7

1. Na terenie cmentarza zabrania się wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

2. Prawo wjazdu na teren cmentarza bez uzyskania zgody Zarządcy mają pojazdy: Właściciela, Zarządcy cmentarza, podmiotów wykonujących roboty lub usługi zlecone przez Zarządcę, pojazdy służb komunalnych (wywóz śmieci), Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.

§ 8

Podczas korzystania z obiektów i urządzeń cmentarnych, poruszania się pojazdami po terenie cmentarza, czy wykonywania robót lub usług należy:

a) nie zakłócać powagi miejsca i trwających ceremonii pogrzebowych,

b) nie narażać na niebezpieczeństwo innych osób przebywających na cmentarzu, nie zanieczyszczać i nie niszczyć obiektów, urządzeń cmentarnych, nagrobków i pomników, jak też ich otoczenia,

c) nie zastawiać wjazdów, bram, furtek oraz dróg, przejść i otoczenia grobów,

§ 9

1. Na cmentarzu komunalnym w Ustroniu urządza się:

  1. groby ziemne: jednomiejscowe, dwumiejscowe i dziecięce,

  2. groby murowane w postaci grobowca: dwumiejscowe, czteromiejscowe i sześciomiejscowe,

  3. groby urnowe.

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza i każdorazowo wyznaczane przez Zarządcę cmentarza.

§ 10

1. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

2. W przypadku nie zastosowania się do wymogów określonych w ust. 1 niniejszego §, Zarządca cmentarza może żądać przebudowy nagrobka na wyłączny koszt Dysponenta grobu.

3. Wszystkie groby muszą być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego.

4. Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały, czytelny i ustawione w miejscu widocznym na grobie.

5. Oznakowanie grobu należy do jego Dysponenta.

6. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na Dysponencie grobu.

§ 11

1. Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego pobierane są przez Zarządcę cmentarza zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Radę Miasta Ustroń.

2. Dowodem nabycia prawa do grobu jest dowód wpłaty wystawiony przez Zarządcę cmentarza, a w przypadku braku stosownego potwierdzenia zapis w księdze grobów o wniesieniu takiej opłaty. Brak jakiegokolwiek potwierdzenia wniesienia opłaty, świadczy o braku wniesienia takiej opłaty.

3. Opłaty cmentarne pobierane są na okres 20 lat. Po ich upływie opłata może być przez Dysponenta grobu wznowiona na dalszy okres nie mniejszy niż na 5 lat i nie większy niż na 20 lat.

4. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania Dysponentów grobu o terminie upływu ważności uprawnień do grobu.

5. W przypadku nieprolongowania opłaty za grób na kolejny okres, dotychczasowy Dysponent grobu zobowiązany jest do niezwłocznego, lecz nie dłużej niż do 1 roku, usunięcia wszystkich elementów nagrobka własnym staraniem i na własny koszt. Jeżeli nie zostaną one usunięte, czynności te zostaną wykonane przez Zarządcę cmentarza, który przejmie wszystkie elementy nagrobka na pokrycie kosztów prac likwidacyjnych.

6. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną przez Zarządcę cmentarza na grobie oraz tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie cmentarza, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

7. Zwłoki ekshumowane i następnie chowane w innym grobie traktowane są jako nowy pochówek.

 

up